1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Internetový obchod - bocianik.com prevádzkuje :
Ing. Ivan Pucher - BOZP consulting
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Pucherová
Dukelská 2
900 21 Svätý Jur
IČO: 47565632
(ďalej len "prevádzkovateľ")
 
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s úmyslom kúpy plienkovej torty, ktoré bocianik.com ponúka. (ďalej len "kupujúci")
 
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s požiadavkou, aby jej prevádzkovateľ vyhotovil plienkovú tortu, ktorú nemá zaradenú v ponuke, s úmyslom kúpy takejto torty. 
 
1.4 Používaním webových stránok internetového obchodu prevádzkovateľa a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 
 
1.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky. 
 
1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 
2. OBJEDNÁVANIE
 
2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: 
 
a) e-mailom, danuliik@gmail.com 
b) písomnou objednávkou cez formulár na stránke.
c) osobne na adrese prevádzkovateľa,
d) telefonicky, 0944123780
 
2.2 Odoslaním, resp. zadaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za plienkovú tortu dohodnutú cenu. 
 
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí prevádzkovateľ do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 
2.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať plienkovú tortu v dohodnutej cene a čase podľa objednávky. 
 Tiež sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru. Pokiaľ dôjde k zmene druhu či k zmene ceny tovaru (pre zmenu ceny doplnkov) bude o tom kupujúci informovaný.
 
2.5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu v nasledovných prípadoch:
-3 dni pred doručením ak prevádzkovateľ nedodrží termín dodania a dohodnutú cenu plienkovej torty.
V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, prevádzkovateľ zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. 
 
2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, prevádzkovateľ je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou). 
 
2.7 Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednanú plienkovú tortu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...). 
 
2.8 Kupujúci môže objednať aj plienkovú tortu, ktorá nie je zobrazená v ponuke na bocianik.webnode.sk, Aj na takto objednanú plienkovú tortu sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu.
 
3. CENY
 
3.1
Ceny uvedené pri jednotlivých plienkových tortách sú len orientačné. Cena sa odvíja od druhu použitých plienok a doplnkov. 
 
3.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.
 
4. PLATBY
 
4.1 Kupujúci môže zaplatiť za objednanú plienkovú tortu jednou z možností: 
a) prevodným príkazom zo svojho účtu, 
b) priamym vkladom v hotovosti na účet prevádzkovateľa (pozn. číslo účtu bude poskytnuté po zaslaní objednávky)
c) platbou osobne
 
5. DODACIE PODMIENKY
 
5.1 Termín dodania plienkovej torty sa určí v objednávke. 
 
5.2 Na spôsobe dodania sa sprevádzkovateľ a kupujúci dohodnú vopred.
 
6. DORUČENIE PLIENKOVEJ TORTY
 
6.1 Prevádzkovateľ zabezpečuje doručenie plienkovej torty spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) priamo kupujúcemu – osobne v rámci Bratislavy dovoz zdarma
b) prevzatie v mieste prevádzkovateľa – osobne
c) doručenie prostredníctvom kuriéra (pripočítanie ceny za kuriérske služby)
 
6.2 Plienkové torty sa doručujú počas pracovných dní. Ak je v objednávke určený dátum, ktorý padne na sviatok alebo víkend, plienková torta bude doručená v nasledujúci pracovný deň - ak sa obe strany nedohodnú inak.
 
7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
7.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Prevádzkovateľ bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.
 
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
 
8.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 
 
Vo Svätom Jure 20.11.2013